:: ارسال مقاله - شروع مراحل ::

مهلت ارسال خلاصه مقالات تمام شده است 

تمام مقالات از طریق وبسایت دریافت می شود و به هیچ کدام از ایمیل های شخصی که خلاصه مقالات ارسال کرده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد در صورت بروز هر گونه مشکل در روند ثبت خلاصه مقالات با این آدرس ایمیل ها مکاتبه کنید.

iciaai_technicalsupport@tums.ac.ir

iciaai2017director@yahoo.com

   شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:
::  پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
::  دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
::  پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
::  بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
::  تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن
 برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.